Algemene Voorwaarden

Nb: Naast deze algemene voorwaarden geldt ook de sinds 1 januari 2016 ingestelde AVG wetgeving ter bescherming van uw persoonsgegevens. Lees onze privacy policy hier.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Marktgevoel B.V.: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Marktgevoel B.V.;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Marktgevoel B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Marktgevoel B.V. gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Marktgevoel B.V. in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van Marktgevoel B.V.

Marktgevoel B.V.
Herengracht 444hs
1017 BZ Amsterdam

E-mailadres: contact @ marktgevoel.nl
Telefoonnummer:020-2386390
KvK-nummer: 17275906
BTW-identificatienummer: NL821933711B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Marktgevoel B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Marktgevoel B.V. en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt langs de elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld via https://www.marktgevoel.nl/algemene-voorwaarden/.

 

Artikel 4 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Marktgevoel B.V. kan zich op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Marktgevoel B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3. Marktgevoel B.V. mag een klant geheel of gedeeltelijk weigeren, om welke wettige reden dan ook. In het geval van weigering zal Marktgevoel B.V. dit de klant onmiddellijk laten weten. Indien de consument al een bedrag betaald heeft, zal de Marktgevoel B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

4. Tussentijdse opzegging zonder opgaaf van redenen vanuit Marktgevoel B.V. mag. Bij opzegging vanuit Marktgevoel B.V. zal de eventueel niet gebruikte en onverschuldigd betaalde resterende abonnementstermijn aan de consument worden gerestitueerd. De opzegging wordt binnen twee weken schriftelijk bevestigd door Marktgevoel B.V. met daarop vermelding van de datum waarop het abonnement eindigt.

 

Artikel 5 - Abonnementen

1. De prijzen van de Marktgevoel abonnementen zijn als volgt:

  • Turbo-Trading: Introductieprijs: slechts € 79,-!
  • Grondstoffen: slechts € 149,- per jaar!
  • Groeibriljanten: slechts € 199,- per jaar!
  • Nederlandse aandelen: slechts € 199,-!
  • Contrair beleggen: slechts € 99,- per jaar!
  • All-In: tijdelijk slechts € 499,-!

2. Abonnementen worden aangegaan voor een minimumperiode van één jaar. De overeenkomst heeft een minimumduur zoals op de overeenkomst aangegeven. Na afloop van deze minimumduur wordt de overeenkomst automatisch stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode van één jaar, tenzij de Consument heeft opgezegd waarbij hij navolgende opzegtermijn in acht heeft genomen. Beëindiging tijdens de minimumduur is niet mogelijk. Abonnementsgelden worden bij tussentijdse opzegging dus niet aan de consument gerestitueerd.

3. De consument kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van een drie maanden. Opzeggen van het abonnement kan op elk moment, maar dient uiterlijk één maand voor het verstrijken van de vervaldatum schriftelijk te zijn ontvangen door Marktgevoel BV. Indien Marktgevoel B.V. geen schriftelijke opzegging heeft ontvangen, dan wordt het abonnement steeds weer automatisch en stilzwijgend verlengd voor een periode van één maand. Tussentijdse beëindiging na stilzwijgende verlenging van het abonnement is niet mogelijk.

4. De contributie wordt automatisch van uw rekening geïncasseerd als u uw rekeningnummer hebt ingevuld op het aanmeldformulier, tenzij voor betaling middels factuur of iDeal is gekozen of de machtiging schriftelijk is ingetrokken. Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode plaats te vinden. Dit kan binnen veertien dagen na verzending van de factuur of door middel van automatische incasso. Is de betaling niet op tijd binnen, dan zullen aanmaningskosten in rekening worden gebracht. Indien ook na aanmaning de betaling niet ontvangen is, is Marktgevoel BV. gerechtigd het abonnement eenzijdig met onmiddellijke ingang te beëindigen en eventuele schadevergoeding te vorderen. Uw lidmaatschap gaat in na ontvangst van uw betaling op de bankrekening van Marktgevoel BV.

6. Deze abonnementsvoorwaarden zijn rechtsgeldig en opgesteld conform Artikel 6:236 BW.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich schriftelijk richten naar de door de Marktgevoel B.V. bij het aanbod verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van de betaling voor zijn rekening.

4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de Marktgevoel B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 7 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de Marktgevoel B.V. producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Marktgevoel B.V. geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

4. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie

Marktgevoel B.V. staat er voor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 9 - Levering en uitvoering

1. De Marktgevoel B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering en contactgegevens gelden het adres, e-mailadres en telefoonnummer dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

4. Het risico van niet aankomen van berichtgeving per mail of SMS berust aan de Consument.

  

Artikel 10 - Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Marktgevoel B.V. te melden.

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de Marktgevoel B.V. behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 11 - Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Marktgevoel B.V. per mail of middels een telefoongesprek, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

2. Bij de Marktgevoel B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Marktgevoel B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.